HAPPY LANDSCAPE, s.r.o.

Od návrhu přes projekt až k realizaci = příroda kolem nás.

Námi poskytované služby

1. Zakládání a obnova krajinných prvků, remízů, alejí, lesíků; renaturace a revitalizace drobných vodních toků a vodotečí - zhodnocení stavu a vytipování lokalit pro realizaci opatření na zadržení vody v krajině 

Zemědělské pozemky tvoří více jak polovinu výměry České republiky.
Zemědělská krajina se vyvíjela tisíce let jako pestrá mozaika polí, luk, pastvin, sadů a vinic, rozčleněných drobnými prvky - meze, remízky, strouhy, polní cesty s alejemi. Pestrá krajina nabízela vhodné životní podmínky mnoha druhům rostlin a živočichů. Zemědělská krajina se postupně vyvinula v území s velmi vysokou biodiverzitou, v území klíčové pro přežití řady druhů evropské fauny a flóry.
V posledních sto letech se však vše změnilo: zemědělství již není hospodařením v krajině, ale průmyslovým odvětvím.
V důsledku používání stále většího množství chemických prostředků, větší a výkonnější techniky a hospodaření na padesáti až stohektarových monokulturách je dnes řada druhů vázaných na zemědělskou krajinu na pokraji vyhynutí.
Bojujme o jejich i naši záchranu.

<<ukázka>>

2. Krajinářské plány a studie – lesoparky, izolační zeleň, regenerace skládek či nevyužívaných areálů

Výsadby posilující biodiverzitu řešených lokalit, výsadby plodících dřevin pro zvýšení potravní nabídky pro zde žijící drobné živočichy, vznik nových biotopů, Tvorba druhově rozmanitého a zároveň estetického prostředí, které bude sloužit biotě i lidem.

<<ukázka>>

3. Projekty a návrhy objektů veřejné, vyhrazené a ochranné zeleně

  • Veřejná zeleň – parky, sady, zeleň na náměstích a veřejných prostranstvích, rekreační lesy, lesní parky, uliční zeleň, stromořadí, solitérní stromy, keřové a trvalkové výsadby
  • Vyhrazená zeleň – zeleň u obytné zástavby, sídlištní zeleň, školní zahrady, zeleň zdravotnických zařízení, hřbitovů, závodů, zahrádkářských osad
  • Ochranná zeleň – doprovodná zeleň podél komunikací, pásma hygienické ochrany, ochranná zeleň vodohospodářská

<<ukázka>>

4. Studie sídelní zeleně

Podpora funkčního systému sídelní zeleně (zvýšení ekologické stability a ochrana ploch zeleně), odborný podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace, odborný podklad pro rozhodování v území a pro ochranu, správu a péči o zeleň.

5. Pasporty zeleně

Pasport zeleně je základním typem inventarizace ploch a prvků ve veřejně přístupné zeleni měst a obcí. Účelem pasportizace zeleně je získání přehledu o majetku a zajištění podkladů pro sestavení optimálního plánu běžné údržby těchto ploch a prvků. Jedná se převážně o kvantitativní typ evidence.

Co obnáší zpracování pasportu zeleně?

  • Výměra ploch (trávníky, květinové záhony, živé ploty, dětská hřiště aj.)
  • počet jednotlivých prvků (stromy, keře, mobiliář aj.);
  • podrobnější dokumentace zeleně (výška, výška koruny, zdravotní stav, četnost údržby, sklonitost zelených ploch);
  • návrhy na úpravu stávajícího stavu (tzv. generel zeleně).

Na pasportizaci zeleně je poté možné navázat plány udržovací péče. Jedná se o dokument, který podrobně specifikuje jednotlivé pracovní operace, které jsou nutné k zajištění optimální péče o konkrétní plochy zeleně, včetně jejich časového harmonogramu a náročnosti.

Dalšími dokumenty, které je možné implementovat do pasportu zeleně, jsou návrhy pěstebních opatření, inventarizace dřevin a dendrologické průzkumy.

6. Dendrologické průzkumy, hodnocení kvality dřevin, inventarizace zeleně

Posouzení břehových porostů podél vodního toku Desná v k.ú. Osík a následné vyhodnocení stavu stromů,
dle arboristických standardů AOPK

<<ukázka>>

7. Dětská hřiště

Provádíme návrhy dětských hříšť, relaxačních ploch, až po finální realizace.

<<ukázka>>

8. Veřejná zeleň úprava památkových zón obcí

Zpracováváme kompletní studie, pro následou úpravu či výsadbu veřejné zeleně v památkových zónách.

<<ukázka>>